پروژه طراحی داخلی فروشگاه برج - سال 94
پروژه طراحی جواهرفروشی دیاموند - سال 92
پروژه طراحی داخلی بوتیک گلامور - سال 96
پروژه طراحی داخلی بوتیک گلامور - سال 96
97 پروژه طراحی داخلی اولین کشتی تفریحی ساخت ایران - بندرعباس - سال
پروژه طراحی داخلی اولین کشتی تفریحی ساخت ایران - بندرعباس - سال 97