پروژه طراحی داخلی شرکت مهندسین مشاور رهاب - سال 96
پروژه شرکت مهندسین مشاور رهاب - سال 96
پروژه طراحی لابی اتاق مدیریت سایپا_ سال 95
پروژه طراحی لابی اتاق مدیریت سایپا_ سال 95
پروژه طراحی کلینیک دندانپزشکی پاسداران_ سال 94
پروژه طراحی کلینیک دندانپزشکی پاسداران_ سال 94