پروژه طراحی آلاچیق محوطه رامجین - سال 98
پروژه طراحی محوطه ویلای آقای خانی آبادی- احمدآباد مستوفی - سال 97
پروژه طراحی محوطه ویلای احمدآباد مستوفی- آقای فرزام- سال 96
پروژه طراحی محوطه ویلای احمدآباد مستوفی- آقای فرزام- سال 96
پروژه طراحی محوطه ویلای احمدآباد مستوفی- آقای فرزام- سال 96
پروژه طراحی محوطه ویلای احمدآباد مستوفی_ سال 95