پروژه طراحی نمای مشاور املاک شهرسازان - سال 98
پروژه نمای مشاور املاک شهرسازان - سال 98
پروژه طراحی نمای ساختمان هشتگرد - سال 97
پروژه طراحی نمای ساختمان هشتگرد - سال 97
پروژه طراحی تابلوی خارجی نمایندگی های مدیران خودرو - سال 95
پروژه طراحی تابلوی ساختمان رنگ سایپا - جاده مخصوص کرج- سال 95