پروژه طراحی غرفه گروه نرم افزاری گردو - سال 92
پروژه طراحی غرفه شرکت کرمان زمین - جنوبگان - سال 94
- سال 94پروژه طراحی غرفه گروه صنعتی کاووش کیمیا - بهتا
پروژه طراحی غرفه سازمان راه آهن - رجا - سال 96
پروژه طراحی غرفه شرکت رجا_ سال 96
پروژه طراحی غرفه شرکت رجا_ سال 96